Riadenie projektov

 • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom, resp. poskytovateľom pomoci
 • monitoring hodnotenia výstupov projektu
 • spolupráca pri procese verejného obstarávania
 • dohľad nad realizáciou aktivít súvisiacich s projektom
 • spracovanie žiadostí o platbu
 • finančné riadenie projektu
 • vypracovanie priebežných správ a záverečnej monitorovacej správy o realizácii projektu
 • publicita projektu podľa požiadaviek poskytovateľa pomoci
 • komplexný manažment projektu, zabezpečenie individuálnej, odbornej asistencie a poradenstva pri riadení projektu
 • priebežné informovanie klienta o aktuálnych zmenách v legislatíve v oblasti štrukturálnych fondov EÚ počas realizácie projektu
 • spracovanie žiadostí o zmenu
 • spolupráca pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi
 • spolupráca pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných zo strany poskytovateľa pomoci
 • návrh zapracovania potrebných zmien v projekte