Grantové poradenstvo

  • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe klientom definovaného projektového zámeru
  • vypracovanie rozpočtu projektu
  • vypracovanie všetkých povinných štúdií a analýz projektu (štúdie uskutočniteľnosti, finančné analýzy, nákladovo-výnosové analýzy..)
  • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • kontrola formálnej správnosti pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom, resp. poskytovateľom pomoci
  • spolupráca pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných zo strany poskytovateľa pomoci
  • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte