FONDY EÚ

EÚ poskytuje finančné prostriedky na celý rad projektov a programov v oblastiach, ako sú:

  • rozvoj regiónov a miest
  • zamestnanosť a sociálne začlenenie
  • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • námorná a rybárska politika
  • výskum a inovácie
  • humanitárna pomoc.

Správa finančných prostriedkov

 

Poskytovanie finančných prostriedkov sa riadi prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečila nielen kontrola toho, na čo sa financie použijú, ale aj ich čerpanie transparentným a zodpovedným spôsobom.

Viac ako 76 % rozpočtu EÚ sa spravuje formou partnerstva s národnými a regionálnymi orgánmi v rámci tzv. zdieľaného hospodárenia, a to prostredníctvom 5 veľkých fondov – štrukturálnych a investičných fondov. Prostriedky z týchto fondov pomáhajú realizovať stratégiu Európa 2020.

Pre programové obdobie 2014 – 2020 bolo schválených nasledujúcich 6 operačných programov: